شارل حسین زنده رودی

نقاش
تهران 1316
ساکن : فرانسه

تحصیلات

  • فارغ‌التحصیل هنرستان هنرهای زیبای پسران، 1336
  • دریافت بورس برای ادامه‌ی تحصیل در پاریس، 1340

فعالیت های حرفه ای و هنری

  • از معدود هنرمندان ایرانی است که نامش در دایرهالمعارف لاروس دارای مدخل است.

آثار تجسمی شارل حسین زنده رودی

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی مقوا ۲۴ × ۲۷cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۹ × ۳۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۰ × ۲۵cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط رنگ روغن روی بوم ۶۵ × ۵۳cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط رنگ روغن روی بوم ۱۳۵ × ۲۱۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط رنگ روغن روی بوم ۱۳۰ × ۹۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی رنگ روغن روی بوم ۸۰ × ۵۳cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط اکریلیک روی بوم ۲۱۲ × ۱۴۲cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط چاپ سیلک ، یونیک ۶۰ × ۵۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم ۹۰ × ۷۲cm